Hungarian Proverbs and Sayings

Több nap mint kolbász.
More days than sausage.
A nap hoszabb a kolbásznál.
The day is longer than sausage.
Kolbászban az igazság.
In sausage there is truth.
A kolbász az kolbász.
Sausage is sausage.

Filozófia és Vallás- Philosophy and Religion

A gyerekek "miért"-je a filozófia kulcsa.
The child's "why" is the key to philosophy.
Légy csendes és filozófusként hatsz.
Be silent and pass for a philosopher.
Ha nem tudod hova mész, nem tévedhetsz el.
If you don't know where you're going you won't get lost.
A kutya is egy a farkával.
A dog is one with its tail.
Ha valaki szabadon esik, nem érzi a saját súlyát.
A person falling freely won't feel his own weight.
A hármas a legtökéletesebb szám.
Three is the most perfect number.
Az ember tervez, Isten végez.
Man schemes, the Lord decides.
Isten nem ver bottal.
The lord does not punish with a staff.

Állatok – Animals

Jön még kutyára dér.
The frost will come for the dog!
Egy idõ után a kutya is köt kompromisszumot a macskával.
With time, even the dog will reach a compromise with the cat.
Ha látsz egy kuvaszt fél kilométerre, maradj is fél kilométerre
tõle!
If you see a Hungarian Shepherd dog half-a-kilometer away, keep that
half-a-kilometer between you.
A sas nem fogdos legyeket.
The eagle doesn't chase flies.
Bármi szürke, farkas.
Whatever is gray is a wolf.
Nem kell mindjárt beszarni mondta a papagáj, pedig már a macska
szájában volt.
'No need to soil oneself,' said said the parrot, though it was already
in the cats mouth. (Mondaná Süb anyukája!)
A tehén hasznos állat.
The cow is a useful animal.
A farkas szereti a ködöt.
The wolf likes the fog.
Egy fecske nem csinál nyarat.
One swallow doesn't make the summer.
Éhes disznó makkról álmodik.
A hungry pig dreams of acorns.
Kutyát a farkáról embert a szaváról ismernek.
We know a dog by it's tail, a man by his word.
A fejénél kezd a hal romlani.
The fish begins to rot at its head.
A lónak négy lába van, mégis megbotlik.
The horse has four legs but still stumbles.
Ritka mint a fehér holló
Rare as a white crow.
Kecskére bízta a káposztát.
S/he charged the goat with watching the cabbage.
Sok lúd disznót gyõz!
Many geese will defeat the pig.
Az öreg kecske is megnyalja a sót.
The old goat too licks the salt.
A szamár is rúg, ha piszkálják.
The donkey also kicks if you annoy it.
Döglött kutyának árok a helye.
A dead dog's place is in the ditch.
Behúzta a farkát mint az idegen kutya.
He pulled in his tail like a strange (foreign) dog.

Pénz – Money

A pénz beszél, a kutya ugat.
Money talks, dogs bark.
A bizonytalan adósság kamata szalma.
The interest on an uncertain debt is straw.
Alkudozzál ellenségként, fizess barátként.
Bargain like an enemy, pay like a friend.
Annak van sok, aki nem kíván többet.
He who has much wishes for no more.
Az adósnak gyakran kell hazudnia.
The debtor must often lie.
Kerek a pénz, gyorsan gurul.
The coin is round and so rolls swiftly.
Nagy pompa az erszény koporsója.
Great pomp is the coffin of the purse.
Adj kölcsön, ha nincs haragosod, hogy legyen.
Lend, should you have no enemies, to have them.
Soha ne számolj pénzt egy másik ember zsebében.
Never count money in another man's pocket.

Földi Igazságok – Truisms

Virágos cégtáblát használ aki mérget árusít.
He who sells poison displays a flowery sign.
Az adósnak gzakran kell hazudnia.
The debtor must often lie.
Borban az igazság.
In wine there is truth.
Aki hisz, boldog. Aki nem, okos.
Who believes is happy. Who doesn't, wise.
Hidd valóban, amit kívánsz.
Believe what you want.
A becsület a legjobb politika.
Honesty is the best policy.
Hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.
A lying man will be cought faster than a lame dog.
Ne tagadd le az igazságot még a barát kedvéért se.
Deny not the truth, even for a friend.
A friss sör habos.
Fresh beer is frothy.
Jobb kétszer kérdezni mint egyszer hibázni.
It is better to ask twice than fail once.
A rossz szokás elõször zarándok, aztán vendég és végül gazda.
The bad habit is first a wanderer, then a guest and finally the boss.
Az elpirulás a jó erkölcs színe.
Blushing is the sign of good morals.
A szív sosem semleges.
The heart is never neutral.
Minden csoda három napig tart.
Every miracle lasts three days.
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.
The pitcher keeps returning to the well until it breaks.
Nem minden arany ami fénylik.
Not all that shines is gold.
Jobb késõn mint soha.
Better late than never.
Minél több dolog változik, annál több dolog marad ugyanaz.
The more things change, the more they stay the same.
A nagy ember súlyosan esik.
A great man falls violently.
Az ígéret adóst csinál.
A promise makes a debtor of you.
Semmi sem tart örökké.
Nothing lasts forever.

Munka – Work

A legzsúfoltabb hivatások: az orvosok, a bolondok és a tanácsadók.
The most overpopulated professions: doctors, fools and advisors.
Aki sose kezd, sose végez.
Who never begins, never ends.
Könnyebb örökölni mint pénzt keresni.
It is easier to inherit than to earn.
A gazda szeme növeli a termést.
The owner's eyes makes the crop grow.
Lustaság az ördög párnája.
Laziness is the devil's pillow.
Dolgozni csak pontosan, szépen – ahogy a csilag megy az égen
– úgy érdemes.
Only accurate, beautiful work – as a star crosses the sky – is worthwhile.
(József Atilla)
Gyakorlat teszi a mestert.
Practice makes perfect.
Tanuljatok magatokért, a jövõtökért, az országért!
Study for yourselves, for your future, for the future of your country!
(Komcsi szlogen)

Barátság – Friendship

Senki sem olyan gazdag hogy ne legyen szüksége a szomszédjára.
No one is so rich that they wouldn't need their neighbors.
A barátod szíve erdõ.
Your friend's heart is a forest.
A barátság lépcsõfokok.
Friendship is steps.
Jobb egy barát hét bûnnel mint egy idegen eggyel.
Better a friend with seven sins than a stranger with one.
Egy tálból cseresznyéznek.
They eat cherries from the same bowl.

Megfontolandó Tanácsok – Good Advice

Bolond az, aki jobban akar táncolni annál ahogy tud.
He is a fool who tries to dance better than he is able.
Csak akkorát nyeljél, hogy férjen is le a torkodon.
Swallow only as much as will fit down your throat.
Egy fosos tehén bepiszkolja az egész csordát.
One cow with diarrhea can soil the entire herd.
A büdöset, ha piszkálják csak büdösebb lesz.
Poking something putrid only makes it smell worse.
A széllel szemben nem lehet hugyozni.
One cannot piss into the wind.
A nyelved elõtt tartsd a fogaidat.
Keep your teeth in front of your tongue.
Ne nyesd le a fát amely árnyékot ad.
Don't fell the tree that gives you shade.
Potya utas, vésd az eszedbe: sose szólj bele a vezetésbe.
Freeloaders, be not back-seat drivers.
Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra.
Don't put off 'till tomorrow what can be done today.
Ne ítéld meg a könyvet a fedõlapja szerint.
Don't judge a book by its cover.

Hasonlatok – Analogies

Foszlik mint a krakkói cérna.
It splits like thread from Krakow.
Takar, mint macska a piszkát.
He is covering up, like a cat it’s dirt.
Olyan okos, mint a tordai malac, amelyik a hátuljával ment
a vályú felé.
He’s as intelligent as the pig from Torda, that appraoched it’s trough
backside-first.
Eltévesztette a házszámot mint a dombói malac.
He missed the address, like the pig from Dombó.
Úgy ért hozzá, mint szamár az ábécéhez.
He has as much a touch for it as a donkey has for the alphabet.

Sertõ Jellegûek – Insults

Gyenge juh az, amelyik nem bírja a saját gyapját.
It’s a weak ewe that can’t carry it’s own wool.
Asszonnak, kutyának, lónak, nem lehet hinni.
Women dogs and horses, can't be trusted.
Amit a gazda hat ökörrel béhord, a gazdasszony mind kihordhatja
a köténye alatt.
What (wealth) the master hauls in with six oxen, the mistress can haul
out under her apron.
Annak csak azért van feje, hogy fel ne csússzon a gallérja.
He has a head only to keep his collar from riding up.
Kiinná a Marost ha pálinka volna.
He’d drain the Maros (river) were it pálinka.
Az, ha fájna a butasága, kéne hogy ordítson kínjába.
If stupidity were painful, he’d be screaming in agony.

Vegyes – Miscellaneous

Lapos mint a deszka.
Flat as a board.
A messzirõl jött ember azt mond amit akar.
He who comes from afar says what he will.
A készséges táncosnak könnyû játszani.
The willing dancer is easily played to.
A gyors halál néha job a hosszú életnél.
A quick death is sometimes better than a long life.
Még a fehér liliom is fekete árnyékot vet.
Even the while lily casts a black shadow.
Türelem, Türelem… rózsát terem.
Patience, patience… will a rose produce.
A szél ki tudja csavarni a tölgyet, de nem tudja tönkretenni a nádat.
The wind that can fell an oak cannot break the reed.
A szél a kis tüzeket eloltja a nagy tüzeket lángra lobbantja.
The wind extinguishes the flame but spreads the blaze.
Aki lassan gurul dühbe, sokáig tartja a haragot.
Who grows angry slowly stays angry longest.
Mihelyt nem látja már nem is gondol rá.
Out of sight, out of mind.
Szép dolog a hazáért meghalni, de még szebb érte élni!
It is a beautiful thing to die for one's country, but how much finer to
live for it!
100 gyanusítás közül, 99 nem helyes.
Of 100 suspicions, 99 are erroneous.
Nem látja a fától az erdõt.
He can't see the forest for the trees.
A betegség az egészség ízét adja.
Illness gives one a taste of health.
Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát.
A mute child cannot be understood even by his own mother.
Egy fa nem erdõ.
One tree does not a forest make.
Nem esik messze az alma a fájától.
The apple doesn't fall far from its tree.
Aki nem ízlelt keserût, nem tudja, mi az édes.
He who has not tasted bitter knows not what is sweet.
Jobb mindig sietni mint egyszer elkésni.
Better to always rush than to be late once.
Kéz kezet mos.
One hand washes the other.
Nincsen rózsa tövis nélkül.
Every rose has its thorn.
Jobb ma egy veréb mint holnap egy túzok.
Better today a sparrow than a túzok (massive bird unique to Hungary) tomorrow.
Nincs olyan hely a világon, ahonnan ne vezetne ösvény a pokolba.
There is no place on earth from which does not lead a path to hell.
Az idõjárás átkozása sose jó gazdálkodás.
Cursing the weather is never good farming.
Az üres tarisznya gyakran nehezebb a telinél.
The empty bag is often heavier than one that is full.
Nézz körül mindkét irányba mielõtt átmész az úton.
Look both ways before crossing the street.
Fogadj el ajándékot és eladtad a szabadságodat.
Accept a gift and you have sold your freedom.
Még a napban is vannak foltok.
Even the sun has spots.
Futótûzként terjed…
Spreads like wildfire…
Az kiabál, akinek a háza ég.
He shouts whose house is on fire.
Futó emberbe csap a villám.
Lightening strikes the running man.
A látszat csal.
Appearances deceive.
Addig üsd a vasat amíg meleg.
Strike while the iron is hot.
Csiripelték a verebek…
A little bird told me…
A boldogság ott kezdõdik ahol a becsvágy végzõdik.
Happiness begins where ambition ends.
Aki másnak vermet ás maga esik bele.
He who digs a grave for another falls into it himself.
A sugalmazás tudása a tanítás mûvészete.
Suggestion is the art of teaching.
Kis bajból származik a nagy baj.
In small problems originate big ones.
Aki nem tud engedelmeskedni, nem tud parancsolni.
Who cannot obey, cannot command.
A jó kávé legyen fekete mint az ördög, forró mint a pokol és édes
mint a csók.
Good coffee should be black as the devil, hot as hell and sweet as a kiss.
Angyal az utcán, ördög otthon.
An angel on the street, a devil in the house.
Bátraké a szerencse.
Fortune favors the brave.
Senki sem tud pihenni a saját árnyékában.
No one can rest in his own shadow.
Ha rövid a kardod, nyújtsd meg egy lépéssel.
If you sword is short, extend it with a step.
Borban a boldogság.
In wine there is happiness.
A késedelem veszedelem.
Delays are dangers.
Aki korpa közé keveredik azt megeszik a disznók.
Who meddles in bran will be eaten by pigs.
Nem akarásnak nyögés a vége.
Sloth dies with a groan.
Más szemében a szálkát is meglátja, a magáéban még a gerendát sem.
He sees the splinter in another's eye but not the beam in his own.
A kecske se menne a vásárba, de a farka alá csapnak.
The goat wouldn't go to the market were it not hit below the tail.
Fekete kézzel keresik a fehér kenyeret.
Black hands earn white bread.
Nem az a szép ami szép, kinek mi a szép, az a szép.
Beauty is in the eye of the beholder.
Varjú a varjúnak nem ássa ki a szemit.
The crow will not dig out a fellow crow's eye.
Asszonbeszéd szalmatüz.
Womentalk is wildfire.
Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni.
Birds of a feather flock together.
Hallgatni arany.
Silence is golden.
Kicsi a bors, de erõs.
The peppercorn is small, but packs a punch!
Aki korán kel, aranyat lel.
S/he who rises early spies gold.
Nem kényszer a disznótor.
No one needs to have his arm twisted to attend a feast.
A kutyából nem lesz szalonna.
From a dog you will not make bacon.
Az egyik tizenkilenc a másik egy híján húsz.
One is nineteen, the other is twenty-less-one.
A kutyák ugatnak, a karaván tovább halad.
The dogs bark, but the caravan proceeds.
Úgy otthagyta mint Szent Pál az oláhokat.
He left it as Saint Paul left the Oláhs.
Szétrúgta, mint tyúk a töreket.
He brushed it aside as the hen did the hay.

Tudná valaki ellenõrizni a következõket?

A csippás szem is idõvel kinyílik.
With time, even tired eyes will open.
Addig a barátság míg zsíros a konyha.
There is friendship so long as the kitchen is greasy.
Büdös mint az egérhúgy.
Putrid as mouse urine.
Keserû a más kenyere.
Another's bread is sour.
A hajó nyomát keresi a tengeren.
He seeks the ship's wake in the sea. (He does it in vain.)
Utcán fodros, otthon rongyos.
S/he is neat on the street and a slob at home.
Úgy megverte mint szódás a lovát.
He beat him like the soda delivery-man his horse.
Hallgat mint szar a fûben
He's as quiet as dung in the grass.
Aki este legény, legyen reggel is az
If you were a lad at night, be one in the morning.
Már a hasadra süt a nap.
The sun is already shining on your stomach. (Wake up!)
Rossz szomszédság török átok.
Bad neighbors are a Turkish curse.
Aki nem dolgozik ne is egyék
If you don't work, don't eat.
Egy angol nem hazudik, de nem is mondja meg az igazat
The English don't lie, but neither do they say the truth. (Ez egy külföldön
élõ magyar humoristától származik.)
A fürdõvizzel együtt kiöntötték a gyereket
The baby was thrown out with the bathwater.
Tisztaság fel egészség
Cleanliness is half health.
Borban a vigasz.
In wine there is solace.
Ami késik, az nem múlik.
What is late won't suffice. (Mikitõl)
Megéri a pénzét!
He is worth his money.
Kicsire nem adunk!
Something so small doesn't count.
Sok kicsi sokra megy.
Many small things can add up a big one.
Nem eszik olyan forrón a kását.
Kasha is not eaten hot. (Be patient.)
Nem mind arany ami fénylik.
Not everything that shines is gold.
Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
You will sleep as you make your bed.
Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.
Who doesn't appreciate the small things, doesn't deserve the big.
Ki mint vet úgy arat.
One reaps what he sows.
Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik.
Don't paint the devil on the wall lest it appear.
Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.
Only he errs who doesn't work.
Álmodta, mint macska az esõt.
He dreamt it as a cat dreams of rain.
Benne van, mint macska a dézséban
He's in it like a cat in (an old wooden tub)
Megjárta, mint tarka macska a padot.
???
Aprózza, mint macska a fingást.
He progresses as a cat farts!?!?
Megzavarodott, mint macska a fiadzás után.
He went mad as a cat after giving birth.
Öleli, mint macska a dödöllét.
He holds on to it as a cat holds a potato-dumpling.
A macska is szereti a halat, de keruli a vizet.
The cat loves the fish but avoids the water.
Kibujt a szög a zsákból.
The nail peeped out of the bag.
Farkasordító hideg van.
It's REALLY cold out!
Megette a kutya a telet.
The dog ate the winter.
Nem lát tovább az orránál.
He can't see beyond his nose.
Most ugrik a majom a vízbe.
Now the monkey is jumping into the water. (Here comes the good part!)
Úgy hiányzik nekem, mint üveges tótnak a hanyattesés.
I miss it as the glass-craftsman misses stumbling.
Ettunk, Ittunk, amen!
We ate, we drank, Amen!
A bagoly hivja a verebet nagyfelyu!
This entry was posted in Proverbs. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hungarian Proverbs and Sayings

 1. maxy says:

  Fogához veri a garast = Hit one’s teeth with a coin
  Ordít, mint a fába szorult féreg = Shout like a worm stuck in a tree
  Bámul, mint borjú az új kapura = Stares like a calf at a new gate
  Kosarat kap = Getting a basket
  Megüti a bokáját = Hurt their ankle (~Get their fingers burnt)

  Nem zargat a tatár = The tartar isn’t urging
  You say it when you want to remind somebody, that he/she doesn’t have to hurry, because he/she hasn’t got any serious reason for it, or when you are urged but you cannot see the point of it.
  A long time ago people thought that this proverb was a memory of the Tartar campaign of the 13th century, but it isn’t true because the phrase rather relates to the Turkes, as the Tartars were the most frightful soldiers of the Turkish Empire. So it’s not a wonder that people were afraid of the Tartars and ran away when only hearing them come. The phrase cleerishes the memory of the full flight’s hurry.
  The campaign of the Mongol-Tartar Empire against Hungary, during which they did enormous havoc, was in 1241-42.

  Több is veszett Mohácsnál = More were lost at Mohacs
  People are likely to use this saying as a comfort if somebody suffers damage or loss. It means that it isn’t worth grieving because bigger trouble could have happened.
  The most tragic battle in the Hungarian medieval history took place on 29 August, 1526. In that bottle all the 25000 members of the Hungarian army suffered a crushing defeat from the Turkish army, which was led by Sultan Suleiman II. Suleiman aimed to occupy the whole country.
  The saying has a version which might originate from the 16th century, and it refers to the fall of Buda in 1541: ” More were lost under Buda.” This means that in Hungary, which was divided into two parts, the Turks occupied Buda by a trick, without any swordstrokes.

 2. Kati Svaby says:

  hogyan kell lefordítani vagy a z angol megfelelőjét megtalálni:
  Valami szeget ütött a fejembe.

  Köszönöm:
  Sváby Kati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *